Persondatapolitik

Velkommen til Hørsholm Fysioterapi og rygcenter.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

 

Vi noterer oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autoriationsloven kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016)

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregning. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk 1.

Vi vil også gerne anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve, men vi indhenter først dit samtykke.

 

Videregivelse af oplysninger.

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men er det nødvendig, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger udenfor klinikken må, som udgangspunkt kun gives med dit samtykke, dog er der særlige tilfælde hvor oplysninger kan videregives uden samtykke. De nærmere regler findes i sundhedslovens kap. 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregning, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betaling. Bliver din behandling betalt helt eller delvist af andre, vil vi også videregive oplysninger om behandling til den, der skal betale. (region, forsikring mm.)

Journaler opbevares i 5 år fra seneste notat i journalen. (Fastlagt af Styrelsen for patientsikkerhed § 15) I særlige tilfælde længere.

Oplysninger til brug for afregning opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationsloven §24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men mener du, der er en fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger.

 

Klage over vores behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet www.datatilsynet.dk

Tilsyn med regler i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for patientsikkerhed www.stps.dk

 

 

Ring til os 45 86 94 00 eller skriv post@horsholmfys.dk